Prometno varnostni načrt šole

 

Vsaka vzgojno- varstvena organizacija mora imeti izdelan prometno-varnostni načrt šole. To pomeni, da mora imeti vsaka šola najprej opredeljen oziroma določen šolski okoliš. Na osnovi tega izdelamo zemljevid šolskega okoliša, kamor vnesemo varne oziroma bolj ali manj nevarne poti, po katerih bi naj učenci hodili bolj preudarno, pazljivo. Naš šolski okoliš zajema relativno majhno območje med Radvanjsko cesto, Pekrskim potokom in Cesto proletarskih brigad. Poti za učence pešce so na načrtu označene z zelenimi oziroma z rdečimi krožci. Pomen le-teh pojasnjuje legenda ob strani načrta. Tudi varne kolesarske poti so označene z ustrezno barvo, vendar je žal samo ena na Cesti proletarskih brigad.

Po podatkih Prometne policijske postaje Maribor II znotraj našega šolskega okoliša doslej ni bilo zaznati pomembnejših prometnih nesreč, v katerih bi bili udeleženi otroci in mladostniki. Po zatrjevanju prometne policije je naš šolski okoliš precej varen. Učenci prihajajo v šolo pretežno peš iz bolj ali manj bližnjih ulic, le malčke pripeljejo starši s svojimi osebnimi vozili. Prometne površine (pločniki, kolesarske steze, cestišča) so primerno opremljene z vertikalno in talno signalizacijo. Naši učenci najpogosteje prečkajo Ulico Pohorskega odreda, manj Cesto proletarskih brigad in Radvanjsko cesto. Vsi prehodi za pešce so lepo označeni, med njimi so nekateri tudi semaforizirani, kar je razvidno iz prometno-varnostnega načrta šole.

Prometno-varnostni načrt šole (plakatni format) visi na vidnem mestu v avli šole. Z načrtom prometno varnih poti so obveščeni in seznanjeni vsi učitelji na šoli na pedagoški konferenci. Vsak učitelj pa v svojem oddelku predstavi svojim učencem prometno-varnostni načrt poti. Vse te poti, zlasti učenci nižjih razredov, skupaj z učitelji ob začetku šolskega leta prehodijo in opozorijo na nevarnosti.

Načrt šolskih poti je dostopen TUKAJ.

Accessibility