Katalog informacij javnega značaja

 

1. Osnovni podatki o katalogu

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv organaOsnovna šola Leona Štuklja Maribor
Sedež

Klinetova ulica 18, 2000 Maribor

02/420 64 11 (telefon)

osleonastuklja@guest.arnes.si (e-pošta)

Odgovorna uradna osebamag. Mirko Škundrić, ravnatelj
Datum 1. objave kataloga20. 11. 2020
Katalog je dostopen na spletnem naslovuhttps://www.os-leon.si
Pravna podlagaZakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

Kratek opis delovnega področja organa

 

Naloga osnovnih šol je osnovnošolsko izobraževanje. Obvezno osnovnošolsko izobraževanje traja devet let. Cilji osnovnošolskega izobraževanja so:

 • zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu;
 • spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti;
 • omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe;
 • pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje;
 • vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij;
 • razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske odgovornosti;
 • vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;
 • vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
 • razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju;
 • razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem in madžarskem jeziku;
 • razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih;
 • razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči presojanja;
 • doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja;
 • razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških del ter za izražanje na različnih umetniških področjih;
 • razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in ustvarjalnosti učenca.

Poleg osnovne dejavnosti opravlja osnovna šola še dopolnilne dejavnosti, navedene v odloku o ustanovitvi. Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega in splošnega izobraževanja za potrebe skupnega šolskega okoliša v gravitacijskem območju za:

OŠ Leona Štuklja Maribor, OŠ Ludvika Pliberška  Maribor in OŠ Tabor I Maribor.

Dejavnost zavoda je: P 85.200 osnovnošolsko izobraževanje

Organigram zavodapovezava do organigrama.
2.b Seznam organov javnega zavoda
Organi javnega zavoda
 • svet šole
 • ravnateljica
 • svet staršev
 • strokovni organi
Posvetovalni organsvet staršev
Strokovni organi
 • učiteljski zbor
 • oddelčni učiteljski zbor
 • razredniki
 • strokovni aktivi

Ravnatelj: mag. Mirko Škundrić

Pomočnik ravnatelja: Blaž Bevc

Predsednica sveta šole: Karina Juder

Predsednica sveta staršev: Alenka Zafošnik

2.c Kontaktni podatki oseb, pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba

mag. Mirko Škundrić, ravnatelj

telefon: 02/420 64 11

e-pošta: mirko.skundric@os-leon.si

Pristojna oseba za varstvo osebnih podatkov

Katja Tretjak, pravna svetovalka pri Centru za pravno pomoč d. o. o., Ljubljanska cesta 35, 2310 Slovenska Bistrica

telefon: 059/340 910

e-pošta: katja@czpp.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in šolskih predpisov z delovnega področja javnega zavoda
Splošni akti šole
Zakoni in podzakonski akti, pomembni za delovanje šole
Državni predpisi, pomembni za delovanje šolePravno-informacijski sistem – http://www.pisrs.si/Pis.web/
Akt ustanoviteljice šoleOdlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Leona Štuklja Maribor
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov
Predstavitev šole
Programi in načrtiLetni delovni načrt
Letna poročila o delu
 • Letno poročilo 2019
 • Poročilo o realizaciji LDN 2019/2020
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Na osnovi Zakona o osnovni šoliOsnovna šola v upravnem postopku odloča o vpisu, prestopu, prešolanju, odložitvi šolanja, oprostitvi sodelovanja pri posameznem predmetu, prepovedi obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti, statusu učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma statusom športnika in o dodelitvi sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana, učbeniki).
Na osnovi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanjaOsnovna šola v upravnem postopku odloča o imenovanju in razreševanju članov sveta šole, o imenovanju in razreševanju ravnatelja, o imenovanju in razreševanju vršilca dolžnosti ravnatelja, o imenovanju članov pritožbene komisije, o pritožbah, pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev iz delovnega razmerja, o izdaji potrdila, da je učenec obiskoval osnovno šolo, v primerih izgube ali uničenja spričevala, ko tudi ni ohranjen arhiv osnovne šole.
Na osnovi Zakona o sistemu plač v javnem sektorjuOsnovna šola v upravnem postopku odloča o višini dela plače za delovno uspešnost ravnatelja in o napredovanju v nazive ter v plačne razrede zaposlenih.
Na osnovi Zakona o delovnih razmerjihOsnovna šola v upravnem postopku odloča o kadrovskih zadevah
Na osnovi Zakona o dostopu do informacij javnega značajaOsnovna šola v upravnem postopku odloča o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja in ponovni uporabi.
Na osnovi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3)Osnovna šola v upravnem postopku odloča o objavi razpisne dokumentacije
2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
 • Zbirke podatkov o učencih, vpisanih v OŠ Leona Štuklja Maribor in njihovih starših ter zaposlenih, ki se vodijo v skladu s Pravilnikom o zbiranju, obdelavi in zavarovanju osebnih podatkov.
 • Zbirke podatkov, ki se vodijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
2.i Seznam drugih informacij javnega značaja
 • Šolska publikacija
 • Urniki
 • Novice o delovanju javnega zavoda

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Večina informacij je dostopna prek spletne strani https://www.os-leon.si/ ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu šole, v tajništvu šole, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.

Informacije so dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami, in sicer s tem, da so dostopne na spletu v tekstovni obliki.

Prosilec lahko poda zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ustno, pisno preko elektronske pošte ali po pošti.

V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije, ki v skladu z zakonom niso javne in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

4. Stroškovnik

4. STROŠKOVNIK
Zavod lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Zaradi majhnega števila zahtev po informacijah javnega značaja takega seznama ni mogoče oblikovati.
Accessibility