Podaljšano bivanje (OPB)

 

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno – izobraževalnega procesa v okviru razširjenega programa osnovne šole. Izvaja se od ponedeljka do petka, od zaključka pouka do 16. 00 in je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda.

 

Elementi podaljšanega bivanja

1. Prehrana (kosilo in popoldanska malica):

Kosilo je dejavnost, v okviru katere poteka priprava na kosilo, s poudarkom na kulturi prehranjevanja in spoznavanja osnov zdrave prehrane.

2. Samostojno učenje:

V okviru te dejavnosti poteka usmerjanje in navajanje učencev na samostojno opravljanje različnih učnih dejavnosti. Znanje, ki so ga učenci pridobili pri pouku dodatno utrdijo, razširijo in poglobijo v obliki domačih nalog in dodatno pripravljenega materiala.

3. Ustvarjalno preživljanje prostega časa:

Ustvarjalno preživljanje prostega časa je dejavnost, ki je namenjena razvedrilu, sprostitvi, počitku, v tem času učenci nimajo učnih obveznosti. Učitelj usmerja učence v aktivnosti, ki imajo določen cilj ter ob tem upošteva njihov interes in sposobnosti.

4. Sprostitvene dejavnosti:

Sprostitvena dejavnost je namenjena počitku, sprostitvi in obnavljanju psihofizičnih moči učencev. Igrajo se razne sprostitvene, rajalne, družabne, gibalne in socialne igre, likovno ustvarjajo, gledajo risane ali dokumentarne filme ter na sproščen način preživijo svoj čas.

Informacije za starše:

  • Pri pouku podaljšanega bivanja učenci uporabljajo šolske potrebščine, ki jih imajo v dopoldanskem času.
  • Igrače ali druge predmete otroci prinašajo v šolo na lastno odgovornost.
  • Učenci lahko samostojno ali v spremstvu drugih oseb odhajajo domov le s pisnim potrdilom staršev ali skrbnikov. V obvestilu morajo biti navedeni datum, ura odhoda ter podpis starša ali skrbnika.
  • Podaljšano bivanje v celoti ne nadomešča domačega dela (zaradi obiskovanja interesnih dejavnosti), zato je potrebno vsak dan z otrokom pregledati in po potrebi dopolniti naloge.

Povzeto po: Delovna skupina za pripravo koncepta podaljšanega bivanja (MIZŠ). Podaljšano bivanje in različne oblike varstva učencev v devetletni osnovni šoli (2005).

Accessibility