Strokovni organi šole

 

Učiteljski zbor

Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole, ki odločajo o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, dajejo mnenje o letnem delovnem načrtu, predlagajo uvedbo nadstandardnih in drugih programov, odločajo o posodobitvah programov ter njihovi izvedbi v skladu s predpisi, dajejo mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, dajejo pobude za napredovanja, odločajo o vzgojnih ukrepih in opravljajo druge naloge v skladu z zakonom.

 

Oddelčni učiteljski zbor

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Obravnavajo vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikujejo program za delo z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo, odločajo o vzgojnih ukrepih in opravljajo druge naloge v skladu z zakonom.

 

Strokovni aktivi

Strokovni aktivi sestavljajo učitelji istega predmeta oz. predmetnih področij. Člani strokovnega aktiva obravnavajo problematiko predmeta oz. predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge.

Na šoli delujejo naslednji strokovni aktivi:

  • aktiv učiteljic 1. triletja – vodja Mojca Tršavec
  • aktiv učiteljic 2. triletja – vodja Ireneja Hanžekovič
  • aktiv učiteljic oddelkov podaljšanega bivanja – vodja Rebeka Kos
  • aktiv učiteljev naravoslovja – vodja Rok Rožič
  • aktiv učiteljev družboslovja – vodja Marko Furek
  • aktiv šolske svetovalne službe – vodja Amanda Štrucl

 

Razrednik

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Accessibility