Select Page

Obvezni izbirni predmeti

 

Obvezni izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega VI obdobja, od 7. do 9. razreda, in so obvezni. Predmetnik zajema dva sklopa izbirnih predmetov: družboslovne in naravoslovno – tehnične, med katerimi mora biti ponujen pouk tujih jezikov pri družboslovnih predmetih ter pouk o verstvih in etiki in pouk retorike v okviru naravoslovno – tehničnih predmetov.

Učenec mora izbrati dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši. Po predmetniku je obseg izbirnega predmeta večinoma po eno uro na teden, razen pri tujem jeziku, ki mu predmetnik namenja dve uri tedensko.

Postopek izbire obveznih izbirnih predmetov poteka v mesecu aprilu, obvestilo o izbiri prejmejo učenci najpozneje do konca šolskega leta. Glede na število prijavljenih učencev bomo oblikovali skupine izbirnih predmetov za prihodnje šolsko leto. Od ponujenih izbirnih predmetov bo šola izvajala le tiste, za katere se bo odločilo zadostno število učencev.

Obiskovanje izbranih izbirnih predmetov je obvezno. Predmeti se izvajajo eno uro tedensko (lahko tudi strnjeno v enem ocenjevalnem obdobju), le tuji jeziki dve uri tedensko skozi celotno šolsko leto. Obvezni izbirni predmeti se lahko izvajajo v času pred ali po pouku. Nekatere vsebine posameznih izbirnih predmetov lahko potekajo tudi strnjeno, izven rednega pouka.

Obvezni izbirni predmeti so ocenjeni in so enakovredno kot drugi predmeti vključeni v redovalnico in učenčevo spričevalo. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivno zaključene ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih predmetih.

Učenec 7., 8. ali 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri enem oziroma pri vseh izbirnih premetih. Če starši želijo uveljaviti pravico do oprostitve, morajo šoli posredovati pisno vlogo v aprilu, ki ji naknadno priložijo potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo, in sicer v prvem tednu v mesecu septembru. O oprostitvi odloči ravnateljica.

Skupine obveznih izbirnih predmetov za prihodnje šolsko leto bodo objavljene v mesecu juniju.

V mesecu septembru lahko učenci skupino še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je v skupini, kamor želijo, še prostor oz. da se urnik nove skupine ujema z urnikom učenca. Od oktobra dalje prestopi niso več možni.

Neobvezni izbirni predmeti

 

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program osnovne šole. Za razliko od obveznih izbirnih predmetov je vključitev učencev v pouk neobveznih izbirnih predmetov prostovoljna. Učenec si lahko neobvezni izbirni predmet izbere ali pa tudi ne. Ko, oz. če si učenec neobvezni izbirni predmet izbere, postane zanj obvezen in ga mora obiskovati do konca šolskega leta.

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Izbira pa lahko med:

  • 1. razred: NIP – angleščina;
  • 4., 5. in 6. razred: NIP- računalništvo; NIP- tehnika; NIP- likovna umetnost; NIP-ples; NIP-šport;
  • 7.– 9. razred: NIP- nemščina.

 

Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet ali pa znanje pri istem predmetu nadgrajuje vsa tri leta (od 4. do 6. razreda oz. od 7. do 9. razreda).

Učna skupina NIP se oblikuje za najmanj 12 učencev. V primeru, da za določen NIP ne bo dovolj prijavljenih učencev za oblikovanje skupine, bomo vašega otroka umestili k NIP, ki ste ga navedli kot rezervno izbiro.

Po vključitvi je obiskovanje neobveznih izbirnih predmetov za učenca obvezno. NIP se izvajajo eno uro tedensko, le tuji jeziki dve uri tedensko skozi celo šolsko leto. NIP se izvajajo v času pred ali po pouku. Nekatere vsebine posameznih NIP lahko potekajo tudi strnjeno, izven rednega pouka.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi izbirnimi predmeti, saj se znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključna ocena pa se vpiše v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih izbirnih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

Postopek izbire neobveznih izbirnih predmetov poteka v mesecu maju. Do konca septembra lahko učenci neobvezni izbirni predmet še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je pri želenemu predmetu še prostor in se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca. Od oktobra dalje prestopi niso več možni.

Accessibility