Select Page

Svet šole

Svet šole predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti, daje ustanovitelju mnenje in predloge o posameznih vprašanjih, sprejema pravila in druge splošne akte šole, ki jih določajo pravila šole in drugi splošni akti šole, sprejema letni delovni načrt šole in poročilo o njegovi izvršitvi, obravnava letno in polletno poročilo o vzgojni in izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, razpisuje volitve predstavnikov v svet šole, določa finančni načrt in sprejema zaključni račun šole, imenuje in razrešuje ravnatelja, opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi.

Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga

  • trije predstavniki ustanovitelja (Samo Granduč, Božidar Mithans in Sanja Obaha Brodnjak)
  • trije predstavniki staršev (Andrej Kajbič, Eva Vivola in Nataša Kozar) ter
  • pet predstavnikov šole (Karina Juder, Mojca Tršavec, Rebeka Kos, Danijela Kajzer in Rok Rožič).

Predsednica sveta šole je ga. Karina Juder.

Accessibility