Select Page

Shema šolskega sadja in zelenjave

 

ŠOLSKA SHEMA je nov ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah.  Izvajati se je začela v šolskem letu 2017/2018. Podlaga za njeno načrtno in učinkovito izvajanje je ta strategija, ki je sprejeta za šestletno obdobje od šolskega leta 2017/2018 do šolskega leta 2022/2023.

Nosilci ukrepa so: Ministrstvo za okolje RS v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS ter Ministrstvom za zdravje RS. Izvajalec ukrepa je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Evropska unija državam članicam namenja finančna sredstva za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem v osnovnih šolah.

Namen ukrepa je spodbuditi trend porabe sadja in zelenjave, ki ima zaradi svoje hranilne vrednosti  in zaščitnih snovi velik pomen za zdravje. Prednost tega sadja je v tem, da je pridelano v lokalnem okolju in da ni dolgih transportnih poti ter skladiščenja, pri čemer bi se zmanjšali biološka in hranilna vrednost ter kakovost živil.

Učenci uživajo sadje oz. zelenjavo, ki se deli ločeno od šolske malice in kosila. Vzporedno s tem na šoli potekajo spremljevalne izobraževalne in promocijske aktivnosti (naravoslovni dnevi, projekti, razredne ure, vsebine pri pouku, roditeljski sestanki,  …). Učenci tudi dvakrat letno izpolnijo anketo za NIJZ, ki je namenjena nadzoru učinkovitosti izvajanja Sheme šolskega sadja za poročanje Evropski komisiji.

Accessibility