INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda Osnovna šola LEONA ŠTUKLJA MARIBOR
Klinetova ulica  18
2000  Maribor
telefon: 02 420 64 11
faks: 02 420 64 01
Odgovorna uradna oseba Melita Bizjak Radeljič, ravnateljica
telefon: 02 420 64 11
e-mail: osleonastuklja@guest.arnes.si
Datum prve objave kataloga: 16. 1. 2008
Datum zadnje spremembe: 19. 1. 2018
Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://www.os-leon.si
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda osnovnošolsko izobraževanje ter vzgoja in varstvo otrok
Organi zavoda Svet zavoda – predsednica: Petra Orešič
Ravnateljica: Melita Bizjak Radeljič
Svet staršev – predsednica: Evelina Turk
Strokovni organi zavoda Učiteljski zbor: sestavljajo ga vsi strokovni delavci šole
Razredni učiteljski zbori: sestavljajo ga strokovni delavci posameznega oddelka
Razredniki: razredniki posameznih oddelkov
Organigram zavoda Organigram zavoda
2. b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Pristojna oseba Melita Bizjak Radeljič, ravnateljica
Osnovna šola Leona Štuklja Maribor
Klinetova ulica 18
Maribor
telefon: 02 420 64 11
e-mail: osleonastuklja@guest.arnes.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja zavoda
Notranji predpisi Odlok o ustanovitvi zavoda
Državni predpisi Pravno – informacijski sistem RS
Predpisi EU Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov Letni delovni načrt (LDN) 2018/19
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ Vpis v prvi razred
Vpis učencev iz drugih šol
Prešolanje učencev na druge šole
Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja (za šoloobvezne učence, ki pridejo
iz drugih držav)
Izrekanje vzgojnih ukrepov
Napredovanje strokovnih delavcev v nazive
Napredovanje delavcev v plačilne razrede
Zaposlovanje delavcev
Reševanje pritožb staršev, zaposlenih
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc Zavod ne vodi oziroma ne upravlja z javno evidenco
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Zavod ne vodi oziroma ne upravlja z javno evidenco
2.i Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja
Sklopi informacij Šolska publikacija
Urniki
Izbirni predmeti
Hišni red
Strokovni delavci
Sodelovanje v projektih
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij Informacije javnega značaja Osnovne šole Leona Štuklja Maribor so objavljene na spletni strani http://www.os-leon.si
Dostop je možen v fizični obliki v tajništvu šole, vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij Urniki
Število učencev
Število zaposlenih
Šolski koledar
Informacije o javnih naročilih
Telefonska številka: 02 420 64 11